Διάγνωση Διαταραχής Γραπτής Έκφρασης

Η διάγνωση της Διαταραχής Γραπτής Έκφρασης (δυσγραφία δυσορθογραφία)

Ομοίως με τη Διαταραχή της Ανάγνωσης, για να διαγνωσθεί η ΔΓ ακολουθούνται τρεις μέθοδοι:

• Αποκλείονται άλλοι παράγοντες που πιθανόν να σχετίζονται με τις δεξιότητες γραφής του παιδιού όπως η χρονολογική ηλικία, το νοητικό δυναμικό, το πολιτισμικό ή γλωσσικό περιβάλλον ή η ελλιπής φοίτηση στο σχολείο.

•Έμμεση αξιολόγηση από ψυχογλωσσικά ή ψυχομετρικά τεστ. • μεση αξιολόγηση που προκύπτει από την ανάλυση των επί μέρους δυσκολιών στη γραπτή έκφραση. το σημείο αυτό, συνήθως δίνεται στο παιδί κάποιο θέμα προς ανάπτυξη ή η συνέχιση μιας μικρής ιστορίας.

Η αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης.

Οταν αξιολογείται το γραπτό κείμενο του παιδιού επικεντρωνόμαστε στους εξής βασικούς τομείς:

Περιεχόμενο: κρίνεται το αν υπάρχουν αρκετές και καλές ιδέες ή επιχειρήματα, αν υπάρχει φαντασία, αν το λεξιλόγιο είναι κατάλληλο και πλούσιο ή γίνονται επαναλήψεις ίδιων λέξεων ή χρήση άσχετων νοηματικά εκφράσεων, αν γράφει όπως μιλάει και αν είναι σωστή η δομή των προτάσεων και παραγράφων ρόπος ραφής: εστιάζουμε στο πως κρατάει και πόσο πατάει το παιδί το μολύβι, αν διατηρούνται αποστάσεις μεταξύ των λέξεων, αν τα γράμματα είναι μεγάλα, μικρά, καλογραμμένα ή κακογραμμένα, αν υπάρχουν πολλά σβησίματα και πώς είναι η γενικότερη εικόνα του γραπτού ορφολογία γραμματική

Συντακτικό: εξετάζεται η σωστή στίξη του γραπτού και η χρήση κεφαλαίων γραμμάτων όπου χρειάζεται, αν ο τονισμός είναι σωστός, αν ακολουθούνται οι σωστοί χρόνοι αφήγησης, αν είναι ορθογραφικά σωστές οι καταλήξεις και τα θέματα των λέξεων, αν τηρούνται οι γραμματικοί κανόνες και αν είναι σωστή η σύνταξη των προτάσεων

Φωνολογία: όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές, στο επίπεδο αυτό παρατηρείται αν έχουν αντικατασταθεί ή αντιμετατεθεί κάποια γράμματα ή συλλαβές με άλλα, αν έχουν γίνει προσθέσεις ή αφαιρέσεις γραμμάτων ή συλλαβών κι αν έχουν χρησιμοποιηθεί λάθος λέξεις που μοιάζουν μόνο εικονικά με τις σωστές.

To Top