Διάγνωση Δυσαριθμίας

Η Διάγνωση της δυσαριθμησίας

Ομοίως με τους προηγούμενους τύπους Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών, για να διαγνωσθεί η ΔΜ ακολουθούνται τρεις μέθοδοι:

• Αποκλείονται άλλοι παράγοντες που πιθανόν να σχετίζονται με τη μαθηματική ικανότητα του παιδιού όπως η χρονολογική ηλικία, το νοητικό δυναμικό, το πολιτισμικό ή γλωσσικό περιβάλλον ή η ελλιπής φοίτηση στο σχολείο

• Έμμεση αξιολόγηση από ψυχομετρικά τεστ

• Άμεση αξιολόγηση που προκύπτει από την ανάλυση των επί μέρους δυσκολιών σε μαθηματικές δραστηριότητες

  Η αξιολόγηση της μαθηματικής ικανότητας

   Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ξανά το γεγονός ότι τα παιδιά που παρουσιάζουν ΔΜ είναι δυνατόν να μην έχουν τις ίδιες ακριβώς αδυναμίες στα μαθηματικά ούτε ως προς το είδος ούτε ως προς το βαθμό που δυσκολεύονται. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει μια κοινή αξιολογική διαδικασία. Αυτό που συνήθως γίνεται είναι να ξεκινά ο ειδικός από βασικές δραστηριότητες που θα έπρεπε να διακατέχει το παιδί σύμφωνα με τη χρονολογική του ηλικία και την τάξη που παρακολουθεί και αναλόγως συνεχίζει. Για παράδειγμα, αν ο ειδικός αξιολογεί την εκτέλεση του μηχανισμού της αφαίρεσης θα πρέπει να εντοπίσει αν ο μαθητής χρησιμοποιεί δική του μέθοδο, αν γράφει τα νούμερα ευθυγραμμισμένα, αν αφαιρεί τα ψηφία του αφαιρετέου πότε από το μειωτέο και πότε το αντίστροφο, αν αντί για αφαίρεση των ψηφίων κάνει πρόσθεση, αν ξεχνά τα «δανεικά» ή δεν ελέγχει το αποτέλεσμα. Αντίστοιχα, στο μηχανισμό της διαίρεσης καλείται να ανακαλύψει αν το παιδί εκτελεί σωστά τις παρακάτω δοκιμασίες κι αν όχι, πού ακριβώς δυσκολεύεται. Ξεκινά με τέλεια διαίρεση διψήφιου αριθμού με μονοψήφιο, συνεχίζει με ατελή διαίρεση διψήφιου αριθμού με μονοψήφιο, έπειτα με διαίρεση πολυψήφιου διαιρετέου που όλα τα ψηφία διαιρούνται τέλεια με το μονοψήφιο διαιρέτη, με ατελή διαίρεση πολυψήφιου διαιρετέου με μονοψήφιο διαιρέτη κ..ο.κ. Η όλη διαδικασία λοιπόν επιτελείται ανιχνευτικά προκειμένου να εντοπιστούν οι ακριβείς αδυναμίες του παιδιού στην εκάστοτε δραστηριότητα. Ακόμα ένα παράδειγμα με τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Στην περίπτωση αυτή θα αξιολογηθεί αν το παιδί κατανοεί το περιεχόμενο του προβλήματος, αν μπορεί να εντοπίσει τα δεδομένα και το ζητούμενό του και να τα αναδιατυπώσει, αν διακρίνει τις λέξεις-κλειδιά, αν γνωρίζει ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθηθεί για την επίλυσή του και να την εκτελέσει, αν κάνει επαλήθευση ή αν αναγνωρίζει ένα «παρόμοιο» πρόβλημα κ.ο.κ. Ανάλογα με το τι εξετάζεται κάθε φορά λοιπόν, ο ειδικός καλείται να αναλύσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί ή τα λάθη που κάνει μέσα από ποικίλα στάδια και διαφορετικό βαθμό δυσκολίας της ίδιας δραστηριότητας.

To Top